For Better Performance Please Use Chrome or Firefox Web Browser

به سایت دکتر بهزاد نظری خوش آمدید.

هنوز هیچ محتوایی برای نمایش در صفحه اصلی ایجاد نشده است.

نشانی دفتر : دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشکده برق و کامپیوتر تلفن : 98-31-33915369+ فکس : 98-31-33912450+ وب سایت : بهزاد نظری
  • استادیار گروه مخابرات
زمینه های تحقیقاتی :
  • پردازش سیگنال
  • پردازش تصویر

تحت نظارت وف ایرانی